maandag t/m vrijdag 09:00 - 18:00
tussen 13:00 en 14:00 dicht wegens lunchpauze

PRIVACY STATEMENT

Autopolder hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen wij een heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Autopolder houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Vordering Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwekt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn va uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autopolder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Autopolder
Bovenkerkerweg 137-A
1188XD Amstelveen
0297-582 559
info@autopolder.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Autopolder verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde:

 • het aangaan van koopovereenkomsten
 • contact met uw opnemen naar aanleiding van eventuele reparaties in de werkplaats, zijnde dit via telefonisch contact en/of email
 • het versturen van facturen zijnde via de reguliere post en/of via de email
 • uw rijbewijsnummer om een eventuele aangeschafte auto te kunnen te naam stellen via de RDW

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam, tussenvoegsel
 • Adres
 • Woonplaats
 • Woonachtig land
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • Email-adres
 • Rijbewijsnummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het tenaam stellen van een aangeschafte occasion

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij geven geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minder jarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Bewaartermijn

Autopolder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle programma’s waarin uw persoonsgegevens zijn verwerkt zijn beveiligd met een sterk wachtwoord
 • Alleen onze medewerkers hebben hierdoor toegang tot uw gegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft kunt uiteraard contact met ons opnemen.

2024 Autopolder